Preskoči do glavnog sadržaja

Ornitološki rezervat Palud

Osam kilometara jugozapadno od grada Rovinja smjestio se jedini ornitološki park u Istri, nazvan prema istoimenoj uvali u kojoj se nalazi, uvali Palud. Ornitološki rezervat Palud zaštićeno je močvarno područje koje se nalazi u samoj blizini morske obale, a predstavlja dom za  220 vrsta ptica.

Močvara uz more

Močvarno područje nalazi se u blizini mora, a postoji i povezanost mora i močvare kanalom koji je prokopan 1906. godine kako bi se zbog velikog broja komaraca i potencijalnih bolesti kojih mogu biti prijenosnici, smanjio broj njihovih ličinki kojima odgovara močvarna voda. Slana i slatka pomiješana voda naziva se bočatom vodom. Zbog bočate vode, Paludska močvara je postala dom jeguljama, ciplima i drugim vrstama riba kojima ovakva vrsta vode iznimno odgovara. Temperatura vode ovisi o temperaturi zraka, ljeti je najviša te može doseći i više od 30 stupnjeva Celzijevih dok je najniža u zimsko i proljetno vrijeme, oko 4 stupnja.

Zbog raznolikih životnih uvjeta, ovdje je razvijena vodena fauna planktona, kornjači i jegulji sa velikim brojem jedinki koje su se uspjele prilagoditi ovakvim uvjetima. Paludska močvara se nikad ne isušuje upravo zbog povezanosti sa morem, a razina vode ovisi o razini mora.

Bogata ornitofauna

Palud je zbog odgovarajućih prirodnih uvjeta, vegetacije te močvarne vode stanište brojnim vrstama ptica čiji se broj svakodnevno povećava, a upravo to i je najvažnija odlika ovog područja.

Neke vrste ptica ovdje imaju svoje trajno stanište, dok su neke samo u prolazu. Proljetne i jesenske prirodne seobe ptica pravo su vrijeme za promatranje. Svaki dio rezervata zbog svojih obilježja ima svoje karakteristične pernate stanovnike. Tako se u šumama hrasta medunca i crnike gnijezde i žive mnoge vrste gnjuraca, divljih patki, djetlića, vuga, liski, kokošica i drugih. Na malenim močvarnim otocima gnijezde se galebovi.

U rezervatu se često mogu vidjeti fazani, prepelice i trčki, a pošto lov ovdje nije dozvoljen, njihova brojnost je velika. U rezervatu se nalaze staze i  promatračnica sa koje je moguće promatrati ovo bogato ornitološko područje.

Močvarna vegetacija

Palud ima toplu i vlažnu mikroklimu koja pogoduje razvoju bujne vegetacije. Za ovo područje karakteristično je močvarno raslinje kao što je šaš, rogoz i trstika te ono prekriva najveći dio područja. Močvarno područje okruženo je gustim šumama hrasta medunca i crnike.

Na sjevernom dijelu nalazi se prava prašuma koja se sastoji od velikih stabala vrbe čiji se dijelovi lome što zbog zbijenosti, što zbog vremenskih uvjeta te padaju u vodu i tako stvaraju hranu za životinjski svijet te tako čine pravu prirodnu simbiozu.

Pregled lokacija