Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - P

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede P navedeno je njih 140:

Paeonia
Paeon, bog medicine u grčkoj mitologiji, izliječio je Plutona biljkom koju je Teofrast nazvao Paionia
Dostupni članci:
Paliurus
grč. palin (opet), ouron (mokraća), kod Teofrasta paliouros ime drače (Paliurus spina christi) zbog tjeranja na mokrenje
Dostupni članci:
  • drača (Paliurus spina-christi)
Panax
grč. panx (biljka koja liječi sve bolesti)
Pančićia
Josip Pančić (1814. – 1888.), srpski botaničar
Pancratium
grč. pan (sve), kratos (snaga), zbog ljekovitosti
Dostupni članci:
Panicum
lat. panis (kruh), kod Rimljana naziv vjerojatno za klipasti muhar (Setaria italica) jer se prema Pliniju koristila za pečenje kruha
Dostupni članci:
Papaver
kod Rimljana naziv za mak turčinjak (Papaver rhoeas)
Dostupni članci:
Paradisia
grof Giovanni Paradisi (1769. - 1826.), talijanski matematičar i pjesnik
Parietaria
lat. paries (zid), zbog staništa na zidovima
Dostupni članci:
Paris
lat. par (jednak), zbog pravinog broja listova (4) i cvjetnih dijelova, ili prema Parisu koji je u grčkoj mitologiji oteo Helenu čime je došlo do Trojanskog rata
Dostupni članci:
Parmelia
grč. parme (lagani štit), zbog štitastog talusa lišaja
Parmentaria
grč. parmeno (izrdržavam), lišaj može izdržati kontinuirano isušivanje
Parnassia
grč. Parnassos (Parnas), planina u središnjoj Grčkoj koja igra važnu ulogu u grčkoj mitologiji.
Dostupni članci:
Paronychia
grč. para (pored), onyx (nokat), zbog oblika brakteja ili zbog upotrebe protiv čireva kraj nokata
Dostupni članci:
Parthenocissus
grč. parthenos (djevojka), kissos (bršljan), zbog rasta sličnog bršljanu
Dostupni članci:
Passerina
lat. passer (vrabac), zbog plodića sa kljunom
Passiflora
lat. passio (patnja, muka Isusova), flos (cvijet), vijenac od prašnika podsjeća na Isusovu krunu
Dostupni članci:
Pastinaca
lat. pastus (hrana), zbog upotrebe korijena
Dostupni članci:
Paulownia
Anna Paulowna (1795. – 1865.), kćer ruskog cara Pavla I. (1754. – 1801.)
Dostupni članci:
Pediastrum
grč. pedios (površina), astron (zvijezda, slika), biljka gradi ćelijske kolonije u obliku površina
Pedicularis
lat. pediculus (uš), kuhana biljka u vodi koristi se da tamani uši
Dostupni članci:
Pelargonium
grč. pelargos (roda), zbog oblika plodova koji nalikuju kljunovima rode
Dostupni članci:
Pellia
grč. pella (čabar, škaf za mlijeko), zbog oblika čahure a i arhegonije (ženski spolni organi) su uvijeni u omotač koji podsjeća na čabar
Peltaria
grč. pelte (štit), zbog oblika ploda
Dostupni članci:
Peltigera
lat. gero (nosim), zbog štitastog oblika apotecija
Penicillium
lat. penicillum (četkica), zbog metličastog rasporeda sterigmi sa konidijama
Pennisetum
lat. penna (pero), seta (čekinja), zbog perastog, čekinjastog ovojka klasića
Dostupni članci:
Pentaclethra
grč. penta (pet), cleithron (brava), zbog izgleda mahuna
Pentadesma
grč. desmos (svežanj), jer prašnici čine pet svežnjeva
Pentastemon
grč. stemon (prašnik), cvijet ima pet prašnika
Peplis
grč. peplos (odijelo), zbog ovojnih piperaka oko cvjetova
Peridinium
grč. peridines (onaj koji se obrće), prema kretanju algu
Periploca
grč. periploke (zagrljaj), zbog stabla koje se povija
Dostupni članci:
Peronospora
grč. perone (vrh), spora (spora), mnoge vrste imaju zašiljene spore
Petasites
lat. petasus (šešir širokog oboda), zbog velikih listova
Dostupni članci:
Petrocallis
grč. petros (stijena), kalos (ljepota, ukras), prema staništu
Petroselinum
grč. selinon (celer), raste na kamenitim mjestima
Dostupni članci:
Petteria
Franz Petter (1798. - 1853.), učitelj jezika u Splitu, istraživao dalmatinsku floru
Dostupni članci:
Peucedanum
grč. peukedanos (gorak, opor), zbog oštrog mirisa i okusa korijena
Dostupni članci:
Peziza
grč. pezos (nožni), talus ima oblik pehara sa drškom
Phacelia
grč. phakelos (svežanj), zbog zbijenog cvata
Dostupni članci:
Phagnalon
anagram od grč. gnaphalon (pahulja), zbog pahuljastih dlaka
Phalaris
grč. phalaros (tamno sjajan), phalara (ukras na kacigi), možda zbog sjemenki ili zbog sličnosti biljke s nekim ukrasom na kacigi (P. canariensis)
Phallus
grč. phallos (muški ud), zbog sličnosti gljive
Phaseolus
grč. phaselos (lagana kola od pletera), zbog oblika mahune
Dostupni članci:
  • grah (Phaseolus vulgaris)
Phegopteris
grč. phegos (bukva, prije toga vrsta hrasta), pteris (paprat), zbog staništa u listopadnim šumama
Dostupni članci:
Phellandrium
grč. phellos (pluta), adreious (jak), stabljike plutaju na vodi
Philadelphus
grč. philein (voliti), adelfos (brat, sestra), zbog egipatskog kralja Ptolemeja II. Filadelfa (308. pr. Kr. – 246 pr. Kr.) koji se oženio svojom sestrom te mu je Philadelphus bio nadimak
Dostupni članci:
Philodendron
grč. philos (prijatelj), dendron (stablo), živi kao epifit na stablima
Philyrea
kod Teofrasta naziv grma s trajnim, kožastim listovima
Phleum
grč. phleein (teći), zbog korištenja protiv curenja uha
Phlomis
grč. phlox (plamen), listovi se koriste kao fitilj u svjetiljkama
Dostupni članci:
Phlox
grč. phlox (plamen), zbog jasnih boja cvijeta
Dostupni članci:
Phoenix
grč. phoinix (purpur), zbog purpurnocrvene boje zrelih datulja
Dostupni članci:
Pholiota
grč. pholis (ljuska), zbog ljuskastog šešira
Dostupni članci:
Phormium
grč. phormos (pletena košara, rogožina), zbog upotrebe likniih vlakana za pletenje
Phragmites
grč. phragma (plot), zbog upotrebe za izradu plotova, ograda
Dostupni članci:
  • trska (Phragmites australis)
Phrynium
grč. phryne (kornjača), zbog staništa u barama
Phyllanthus
grč. phyllon (list), anthos (cvijet), listoliko proširene grane (filokladije) nose na rubu crvene cvjetoe koji kao da rastu iz listova
Physalis
grč. physalis (mjehur), zbog napuhnute čaške koja obuhvaća plod
Dostupni članci:
Physocarpus
grč. physa (mjehur), karpos (plod), zbog oblika ploda
Dostupni članci:
Physocaulis
grč. kaulos (stabljika), zbog napuhnuta koljenca
Physospermum
grč. sperma (sjeme), plodovi su napuhnuti
Physostigma
grč. stigma (njuška tučka), zbog mjehurastog privjeska na njuški
Phytelephas
grč. phyton biljka), elephas (slon), endosperm daje tzv. biljknu slonovu kost (P. macrocarpa)
Phyteuma
grč. phyton (biljka), nesigurnog značenja
Dostupni članci:
Phytolacca
lat. lacca (lak), jer se iz ploda dobiva crvena boja
Dostupni članci:
Phytophtora
grč. phthoros (propast, uništenje)
Picea
lat. pix (smola), kod Rimljana naziv za smreku zbog smole
Dostupni članci:
Picnomon
grč. pyknos (gust), kyme (kosa), vrh ploda sa mnogobrojnim perastim dlačicama
Dostupni članci:
Picris
grč. pikros (gorak), zbog okusa korijena
Dostupni članci:
Pilobolus
grč. pilos (šešir), bolos (bacanje), zbog odbacivanja sporangija
Pilocarpus
grč. pilos (vuna), karpos (plod), zbog maljavih plodova
Pilularia
lat. pilula (kuglica), zbog oblika ovojnica spora koje sliče kuglicama sa drškom
Pimpinella
nesigurnog značenja
Dostupni članci:
Pinguicula
dem. od lat. pinguis (mastan, debeo), zbog masno sjajnih, mesnatih listova
Pinus
naziv za bor kod Rimljana
Dostupni članci:
Piper
grč. peperi (papar)
Pipturus
grč. pipto (opadam), oura (rep), dugačka njuška su poput repa odvojena od plodnica i lako opadaju
Pirola
dem. od lat. pirus (kruška), zbog sličnosti listova
Pirus
kod Vergila i Plinija ime za krušku
Pistacia
grč. pissa (smola), akeomai (izliječiti), zbog ljekovite smole
Dostupni članci:
Pistia
grč. pistos (tečan), vodena biljka
Pisum
staro ime za grašak, možda od grč. ptissein (oljuštiti)
Dostupni članci:
Pithecolobium
grč. pithekos (majmun), lobos (ušni režanj), mahune imaju zavoje nalik na uho
Pittosporum
grč. pissa, petta (smola), spora (sjeme), zbog ljepljivog, sluzastog omotača sjemenki
Dostupni članci:
Plantago
lat. planta (taban), zbog listova širokolisnog trputca (Plantago major) koji navodno liče na otisak stopala
Dostupni članci:
Platanthera
grč. platys (širok), lat. anthera (prašnica), zbog polovica antera koje se na nižu razdvajaju kod zelenkastog vimenjaka (Platanthera chlorantha)
Dostupni članci:
Platanus
zbog širokih listova
Dostupni članci:
Platycerium
grč. keras (rog), zbog širokih, račvastih sporofila
Plectogyne
grč. plektos (pleten), gyne (žena), velika njuška sa više režnjeva zatvara ulaz u cvijet kao nekim ispletenim poklopcem
Plectranthus
grč. plektron (pijetlova ostruga), anthos (cvijet), zbog cvjetova s ostrugom
Pleurosigma
grč. pleura (strana), sigma (slovo S u grčkoj abecedi), silikatne alge čije ćelije imaju kao S savijene strane ljuštura
Pleurospermum
grč. pleura (rebro), sperma (sjeme), zbog rebara na sjemenu
Plumbago
lat. plumbum (olovo), zbog olovno sivih mrlja na naličju listovi kod europskog vranjemila (Plumbago europaea)
Dostupni članci:
Poa
grč. poa (trava, zeljasta biljka), naziv kod Grka, Carl Linnaeus ju je prenio na sadašnji rod
Dostupni članci:
Podocarpus
grč. pous, gen. podos (noga, drška), karpos (plod), mesnato zadebljala cvjetna drška nalik je na nogu koja nosi plod
Podophyllum
grč. phyllon (list), jedan osnovni list ima dršku
Podospermum
grč. sperma (sjeme), jer plodići sjede na zadebljaloj dršci
Podostemon
grč. stemon (prašnik), prašnici su u obliku noge
Polemonium
grč. polemos (rat, svađa), prema Pliniju se više kraljeva zavadilo oko slave tko je otkrio ljekovitost biljke
Polycarpon
grč. polys (mnogo), karpos (plod), zbog čahura koje sadrže mnogo sjemenki
Polycnemum
grč. kneme (goljenična kost), zbog mnogobrojnih članka stabljike
Polygala
grč. gala (mlijeko), zbog korištenja biljke za jače izlučivanje mlijeka
Dostupni članci:
Polygonatum
grč. gony (koljeno), zbog mnogobrojnih koljenaca i ožiljaka na podanku
Dostupni članci:
Polygonum
vidi Polygonatum
Dostupni članci:
Polypodium
grč. podion (nožica), možda jer se perasti režnjevi lista uspoređuju sa nožicama
Dostupni članci:
  • oslad (Polypodium vulgare)
Polypogon
grč. pogon (brada), zbog gustih osi
Polyporus
grč. poros (otvor), zbog mnogobrojnih otvora cjevčica s donje strane šešira gljive
Dostupni članci:
Polystichum
grč. stichos (red), grupe sporangija u više redova
Dostupni članci:
Polytoma, Polytomella
grč. tome (rez), fertilne ćelije algi raspadaju se u mnoge zoospore)
Polytrichum
grč. thrix, gen. trichos (dlaka), zbog dlakaste čahurine kapice
Populus
naziv za topolu kod Rimljana
Dostupni članci:
Portulaca
lat. portula (mala vrata), kod Plinija ime za tušt (Portulaca oleracea) zbog otvora na plodu
Dostupni članci:
  • prkos (Portulaca grandiflora),
  • tušt (Portulaca oleracea)
Posidonia
prema bogu mora i zemljotresa u grčkoj mitologiji (Neptun)
Potamogeton
grč. potamos (rijeka), geiton (susjed), prema staništu
Dostupni članci:
Potentilla
dem. od grč. potens (snažan), zbog ljekovitosti Potentilla anserina
Dostupni članci:
Poterium
grč. poter (pehar), zbog peharaste čaške
Prasium
grč. prasion, kod Dioskorida ime za biljke roda marulja (Marrubium)
Dostupni članci:
Prenanthes
grč. prenes (naprijed nagnut), anthos (cvijet), zbog naprijed povijenih cvjetnih glavica
Dostupni članci:
Primula
dem. od lat. primus (prvi), zbog rane cvatnje
Dostupni članci:
Prionitis
grč. prion (pila), zbog preko 1 m dugih nazubljenih listova
Prismatocarpus
grč. prisma (prizma), karpos (plod), zbog duguljastih prizmatičnih čahura
Protococcus
grč. protos (prvi), kokkos (okruglo tijelo), prema obliku alge te ukazuje na njenu primitivnost
Prunella
prvobitni naziv roda Prunella prema Carlu Linnaeusu, od njem. Brunelle zbog veze sa smeđim pripercima i čašičnim listićima
Dostupni članci:
Prunus
grč. prumno (šljiva) ili od lat. pruina (pepeljak, voštana prevlaka), zbog bjeličaste prevlake na zrelom plodu trnine (Prunus spinosa)
Dostupni članci:
Psalliota
grč. psalion (rub), zbog prstena oko drške gljive, ili možda od grč. psallo (čupam)jer se sakuplja za jelo
Psamma
grč. psammos (pijesak), po staništu
Psilurus
grč. psilos (bez dlaka), oura (rep), končast klas bez dlaka
Psoralea
lat. psoraleos (šugav), jer je biljka prekrivena mnogobrojnim žljezdastim kvržicama, pogotovo na čaški
Pteridium
dem. od grč. pteris (paprat), pteron (pero), zbog perastih listova
Dostupni članci:
Pterocarpus
grč. pteron (pero, krilo), karpos (plod), mahune imaju opnasta krila
Pterocarya
grč. karyon (orah), plod je orah sa dva krila
Dostupni članci:
Ptychotis
grč. ptyx, ptychos (nabor), us, otos (uho), nabrano uho po izgledu latica
Puccinia
Tommaso Puccini (? - 1735.), talijanski anatom, profesor anatomije u Firenzi
Pulicaria
lat. pulex (buha), zbog neugodnog mirisa se koristila kao sredstvo protiv gamadi
Dostupni članci:
Pulmonaria
lat. pulmo (pluća), zbog listova koji su često prekriveni svijetlim mrljama i cvjetovi koji mijenjaju boju istovjetni su sa plućnim tkivom kojemu boja varira o prisustvu kisika u plućima. Biljka se uspješno koristi za liječenje dišnih bolesti
Dostupni članci:
Pulsatilla
lat. pulsatio (udaranje, guranje), zvonasti cvijet pokreće vjetar
Dostupni članci:
Punica
lat. puniceus (jarkocrven), prema boji cvjetovi i ploda, ili prema Pliniju najkvalitetniji plodovi nara su oni koji rastu kod Kartage (Punija), antičkog gradadržave na sjevernoj obali Afrike u današnjem Tunisu.
Dostupni članci:
  • nar (Punica granatum)
Puschkinia
Aleksandar Sergejevič Puškin (1799. - 1837.), ruski pjesnik
Korištena literatura
Pregled lokacija